Gelecek Turizmde

Başvuru Süreci Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sorunuzu aşağıdaki arama kutusundan arayabilir ya da alttaki kategorilerin içinden seçebilirsiniz.

 

1 GELECEK TURİZMDE

1 Gelecek Turizmde nedir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes tarafından Türkiye’de turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi, girişimciliği teşvik ederek yerel modellerin oluşturulması, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme katkı sağlamak amacı ile her yıl üç projeye, fon desteğinin yanı sıra eğitim, planlama, teknik destek, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri verilmekte, projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmaları sağlanmaktadır.

2 Gelecek Turizmde’nin genel amacı nedir?

Gelecek Turizmde’nin genel amacı, yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşları ile işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması ve sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalmasına destek olmaktır.

 

Girişimler aşağıdaki amaçlar için desteklenmektedir;

 • Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası işbirliğinin ve ortaklıkların artırılması
 • Yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılması
 • Ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirme programlarıyla sürdürülebilir turizm için yerel turizm aktörlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması
 • Yerel halkın sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitelerinin arttırılması
 • Türkiye’nin sürdürülebilir turizm potansiyelini göstermek için somut etki ve model yaratılması (Örneğin, kullanıma hazır çıktılar, işletim ve yönetim yapısı, tekrarlanabilir modeller)

3 Gelecek Turizmde’nin hedefleri nelerdir?

Gelecek Turizmde’nin genel hedefleri,

 • Turizmin geniş kapsamı, farklı boyutları ve ülkenin turizm potansiyeliyle ilgili bilincin artması,
 • Turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi
 • Turizm girişimciliğini teşvik yoluyla yerel rol modeller oluşmasına zemin hazırlanması
 • Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme topyekun bir katkı sağlanmasıdır.

 

Özel hedefleri ise;

 • Turizmle ilgili gerçekleştirilen proje ve çalışmaların niteliğinin ve niceliğinin artması,
 • Sürdürülebilir turizm destinasyonların çoğalması,
 • Sürdürülebilir turizmle ilgili çalışanlar ağı oluşması,
 • Projenin websitesi aracılığıyla turizm alanındaki güncel bilgilere erişimin kolaylaşmasıdır.

4 Gelecek Turizmde, seçilecek projelere sadece fon desteği mi sağlamaktadır?

Gelecek Turizmde, projelere fon desteğinin yanı sıra eğitim, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri de veriyor. Projelerin işleyişi uzman bir ekiple takip edilerek etki ve sonuçların ölçümlenmesini sağlanıyor.

2 BAŞVURU SAHİPLERİ VE ORTAKLAR HAKKINDA

1 Kimler başvurabilir?

 • Türkiye’de kayıtlı
 • Tüzel kişiliğe sahip
 • Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile bu kuruluşların oluşturmuş olduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri başvurabilir.

2 Kimler ortak olabilir?

Proje başvurusunun geçerli olabilmesi için yukarıda belirtilen başvuru sahibi kurum veya kuruluşların;

 • Türkiye’de kayıtlı
 • Tüzel kişiliğe sahip
 • Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile bu kuruluşların oluşturmuş olduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar,
 • Üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri
 • Yerel otoriteler, belediyeler, yerel yönetimler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, il özel idareleri, valilikler, yerel idari kurumlar, il müdürlükleri ve yerel otoritelerin kurmuş oldukları vakıflar veya derneklerden en az bir (1) en çok beş (5) kuruluşla ortaklık kurması gerekmektedir.

3 Birden fazla sivil toplum kuruluşu ortak olarak başvurabilir mi?

Evet, Türkiye’de kayıtlı olan ve tüzel kişiliğe sahip kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ortak olarak başvurabilir. Ancak sözleşme sadece proje sahibi kuruluş ile imzalanacaktır.

4 Birden fazla üniversite, araştırma enstitüsü veya merkez ortak olarak başvurabilir mi?

Evet. Birden fazla üniversite, araştırma enstitüsü veya merkezi ortak olarak başvurabilir. Ancak sözleşme sadece proje sahibi kuruluş ile imzalanacaktır.

5 İlköğretim kurumları ve liseler başvurabilir mi ya da ortak olabilir mi?

Hayır, ilköğretim kurumları ve liseler bu teklif çağrısına başvuramaz ve ortak olamaz.

6 Şahıslar başvurabilir mi ya da ortak olabilir mi?

Hayır, şahıslar bu teklif çağrısına başvuramaz ve ortak olamazlar.

7 Limited şirketler ve anonim şirketler Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi ya da ortak olabilir mi?

Hayır, limited şirketler ve anonim şirketler bu teklif çağrısına başvuramaz ve ortak olamazlar.

8 Bireysel girişimler ve gerçek kişiler Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi ya da ortak olabilir mi?

Hayır, gerçek kişiler ve bireysel girişimler bu teklif çağrısına başvuramaz ve ortak olamazlar.

9 Kar amacı güden kuruluşlar ve şirketler Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi ya da ortak olabilir mi?

Hayır, kar amacı güden kuruluşlar ile şirketler bu teklif çağrısına başvuramaz ve ortak olamazlar.

10 Kamu Kuruluşları ve bu otoriteler bünyesinde kurulmuş vakıflar, dernekler, birlikler, eğitim merkezleri Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi veya proje başvurusuna ortak olabilir mi?

Kamu Kuruluşları ve bu otoriteler bünyesinde kurulmuş vakıflar, dernekler, birlikler, eğitim merkezleri teklif çağrısına başvuramaz, ancak ortak olarak yer alabilirler.

12 Defterdarlıklar Gelecek Turizmde başvurusunda ortak olabilir mi?

Evet, Gelecek Turizmde başvurusunda Defterdarlıklar başvuru sahibi kuruluşa ortak olabilir.

13 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi?

Hayır, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri idari kurumlar olmalarından ötürü başvuru sahibi olamazlar ancak ortak olabilirler.

14 Belediyeler Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi?

Hayır, Belediyeler Gelecek Turizmde başvurusunda bulunamazlar ancak ortak olarak yer alabilirler.

15 Vergi daireleri ortak olabilir mi?

Defterdarlıklara bağlı kuruluşlar olan vergi daireleri Gelecek Turizmde projelerine ortak olabilirler.

16 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlükleri Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi?

Bir kamu kuruluşu olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlükleri Gelecek Turizmde başvurusunda bulunamaz ancak projede ortak olarak yer alabilirler.

17 Köy muhtarlıkları ve mahalle muhtarlıkları Gelecek Turizmde’ye proje başvurusuna ortak olabilirler mi?

Projenin yerine bağlı olarak gerek köy muhtarlıkları gerekse mahalle muhtarlıkları proje başvurusuna ortak olabilirler.

18 Kamu kuruluşları tarafından kurulmuş vakıflar Gelecek Turizmde proje başvurusunda bulunabilir mi?

Hayır, kamu bütçesi ile kurulmuş kamu vakıfları Gelecek Turizmde’ye başvuramaz ancak ortak olarak yer alabilirler.

19 Ortak seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Gelecek Turizmde’ye sunulacak proje teklifinde yer alan faaliyetlerin gerek başvuru sahibinin gerekse ortakların kurumsal amaçlarına paralel olması önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, başvuruların değerlendirilmesi aşamasında ortakların projeyi uygulama kapasitelerinin, toplumsal faaliyetlere dair geçmiş deneyimlerinin, profesyonel yeterliliklerinin de değerlendirileceği unutulmamalıdır. Projenin seçilmesi durumunda ortakların projenin yürütülmesi ve giderlerin karşılanmasına ilişkin sorumlulukları başvuru sahibi ile aynı düzeyde olacaktır. Ayrıca, uygulamanın gerçekleşeceği bölgenin dışında yerleşik olan başvuru sahipleri, proje ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle, uygulamanın gerçekleşeceği bölgedeki yerel kuruluşlarla ortak olmaya teşvik edilmektedir.

20 Ortaklardan proje kapsamında ne gibi destekler alınabilir?

Ortaklardan gerek maddi gerekse maddi olmayan destekler sağlanabilir. Bu, projede yer alan faaliyetlerle ilgili bir takım taşınır ya da taşınmazların alımı/tahsisi/hizmete sunulması şeklinde olabileceği gibi, eğitim, danışmanlık, mentorluk gibi bir hizmetin sağlanması da olabilir. Teknik ekipman, ofis, malzeme, tadilat, yenileme, restorasyon, personel desteği sağlanabilir. Ortak kuruluş seyahat, kira, görünürlük malzeme maliyetleri vs. gibi çeşitli maliyetleri üstlenebilir. Gelecek Turizmde ile karşılanmayıp başvuru sahibi ya da ortaklar tarafından üstlenilecek nakdi ve ayni bütçe kalemlerinin başvuru formundaki Bütçe Formu’nda yer alması ve detayların ilgili tabloda açıklanması gerekmektedir.

21 Proje başvurusu yapan kuruluşların diğer kuruluşlar ile ortaklık kurarak başvurması zorunlu mudur?

Evet, ortaklık kurmak zorunludur. Başvuru sahibinin ilgili soruda belirtilen ve açıklanan ortak olabilecek kuruluş türlerinden en az 1 (bir) en fazla 5 (beş) kuruluş ile ortaklık kurarak başvurması gerekmektedir.

22 Başvuru sahibi kuruluş adına başvuruda bulunan kişi (yani irtibat kişisi) T.C. vatandaşı olmak zorunda mıdır?

Hayır, Gelecek Turizmde’ye başvuruda bulunabilmek için başvuru sahibi kuruluşun Türkiye’de kayıtlı bir kuruluş olması gerekli olup, başvuruda bulunan kişinin T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur.

23 Gelecek Turizmde’ye Türkiye dışından başvuru yapılabilir mi?

Hayır, projenin Türkiye’de kayıtlı ve yerleşik kurumlar tarafından Türkiye sınırları içerisinde uygulanması gerekmektedir.

24 Derneklerle yapılacak çalışmalarda, Gelecek Turizmde’ye hangi tür dernekler başvurabilir veya ortak olarak proje başvurusunda yer alabilir?

Proje teklifinde yer alan faaliyetlerin proje sahibinin veya ortaklarının kurumsal amaçlarıyla ilgili olması beklendiğinden, başvuru sahibi veya ortak olacak derneklerin projede yer alan faaliyetleri yürütebilecek doğrultuda kapasiteleri olması beklenmektedir.

25 Başvuracak STK’ların faaliyet süresi önemli midir? Herhangi bir sınırlama var mı?

STK’ların faaliyet sürelerine ilişkin herhangi bir sınırlama olmamakla beraber, ön başvuru formlarının teknik değerlendirmesi sırasında başvuru sahibi ve ortaklarının projeyi uygulama kapasiteleri, önceki deneyimleri ve kurumsal amaçlarının proje ile paralelliği göz önünde bulundurulacaktır.

26 Kent Konseyleri Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi? Ortak olarak yer alabilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulan Kent Konseyleri başvuru sahibi olamazlar ancak kamu tüzel kişiliği olarak projelere ortak olabilirler.

27 Türkiye’de bulunan bir üniversitenin herhangi bir bölümünün Gelecek Turizmde başvurusunda bulunması ya da bir projede ortak olarak yer alması mümkün müdür? Yoksa ilgili üniversitenin rektörlüğünün mü başvuru sahibi/ortağı olması gerekmektedir?

Üniversitelerin bölüm başkanlıkları doğrudan ilgili bölüm adına Gelecek Turizmde başvurusunda bulunabilir ya da projede ortak olarak yer alabilir. Kendileri adına rektörlüğün başvurması/ortak olması gerekmemektedir.

3 GELECEK TURİZMDE’YE BAŞVURU İLE İLGİLİ

1 Gelecek Turizmde’ye ön başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Ön başvuru için gerekli belgelere www.gelecekturizmde.com adresinden erişilecektir.

Başvuru girişi için adaylara site üzerinden bir kullanıcı adı ve şifre verilecek olup, Ön Başvuru Formu ve ekler (Ortaklık Sözleşmesi ve Başvuru Sahibinin Beyanı) sitedeki başvuru adımlarının takip edilmesi suretiyle doldurulacaktır. Başvurunun son aşamasında kullanıcıların sisteme girmiş oldukları tüm bilgileri teyit edip, doldurdukları formların çıktısını alabilecekleri veya söz konusu belgeleri indirip saklayabilecekleri bir ekran olacaktır. Bu adımda çıktıları alınan tüm belgelerin ıslak imzalı olarak aşağıda belirtilen posta adresine son başvuru tarihinde teslim edilmiş olacak şekilde, zarf üzerine referans kodu yazılarak kapalı zarfta taahhütlü posta, kargo ya da özel kurye ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

(Referans Kodu: GT/2016/01)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Turan Güneş Bulvarı Yıldız Kule İş Merkezi Kat:12 Çankaya Ankara TÜRKİYE

2 Ön başvuru aşamasında ortak kuruluşu temsil etmeye yetkili kişinin veya en üst amirinin onayı yeterli midir? Yönetim kurulu kararı ya da buna benzer ek bir belge gerekir mi?

Ön başvuru aşamasında Başvuru sahibinin beyanı ve Ortaklık Sözleşmesinin doldurulması yeterlidir. Ancak nihai başvuru aşamasında ortak olarak bildirilen kurum adına imza atan kişinin yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya yönetim kurulu kararınında sunulması gerekecektir.

3 Projemiz için dışarıdan alınması gereken hizmetler varsa (proje kapsamında kullanılacak teknik ekipmanın kiralanması yazılım üretilmesi, mobil uygulama, tasarım, reklam, çizim, hukuki veya teknik danışmanlık gibi) bu tip giderler bütçeye nasıl yansıtılmalıdır?

Gösterge Niteliğindeki Bütçe Formunun “Danışmanlık Maliyetleri ve Alınacak Diğer Hizmetler” başlığı altında detayları yazarak her türlü hizmet çeşidi için maliyet belirtebilirsiniz. Alınabilecek hizmet çeşitleri soruda belirtilen hizmetler ile sınırlı olmayıp, projenin içeriğine göre çeşitlilik gösterebilir. Projelerin içeriğine uygun bulunmayan danışmanlık maliyetleri ya da piyasa değerinin üzerinde belirlenen maliyetler hakkında açıklama talep edilebilir ve bu bütçe kalemlerinde indirim yapılabilir. Bu nedenle gerçekçi ve maliyeti etkin bir bütçe sunmak başvuru sahibinin yararınadır.

4 Başvuru sahibi kuruluşa ait başvuru belgelerini ve sözleşmeyi imzalayan yetkili kişi projede görev alacak kilit personel ile aynı kişi olabilir mi?

Evet aynı kişi olabilir, ancak projenin ön başvuru aşamasını geçmesi durumunda başvuru sahibi kuruluş söz konusu kişinin yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve imza sirkülerini sunmakla yükümlüdür.

5 Hali hazırda boşta bulunan kamu binalarının Gelecek Turizmde’ye başvuracağım proje kapsamına alınması ya da bu proje için tahsis edilmesi hususunda kime başvurmalıyım?

Proje kapsamında kullanılması planlanan bina ve arazilerin başvuru sahibi kuruluşa tahsis edilebilmesi/kiralanması/devredilebilmesi için, söz konusu taşınmazın hangi kurum veya kuruluşa ait olduğu tespit edilerek (örneğin köy muhtarlığı, belediye, bakanlık, vs.) ilgili makamla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Ön başvurunun ilk değerlendirme aşamasını geçmesi durumunda, başvuru sahibi kuruluş bahsi geçen taşınmazın proje kapsamında kullanımına ilişkin ruhsat/izin/karar/tahsis yazısını sunmakla yükümlüdür.

6 Gelecek Turizmde’ye Türkiye dışından başvuru yapılabilir mi?

Hayır, projenin Türkiye’de kayıtlı ve yerleşik kurumlar tarafından Türkiye sınırları içerisinde uygulanması gerekmektedir.

7 Proje için kiralayacağımız yerin kira sözleşmesinin süresi ne kadar olmalı, süre kısıtlaması var mı?

Proje kapsamında kullanılacak arsa, bina, ofis ya da mekâna ait kira sözleşmesinin en az proje süresince geçerli olması şarttır. Gelecek Turizmde’nin sürdürülebilirlik kriterleri açısından bakıldığında ise, kira sözleşmesi süresinin proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini engelleyecek yönde bir durum yaratmaması esastır.

4 GELECEK TURİZMDE’NİN İÇERİĞİ HAKKINDA

1 Gelecek Turizmde kapsamında seçilen projeler ne kadar süre ile desteklenecektir?

Seçilecek projelerin uygulama süresi 6 aydan kısa, 12 aydan uzun olmamalıdır. Bununla beraber, bazı projelerin belirlenecek kriterleri karşılamaları ve desteğe ihtiyaç duymaları halinde uygulama süresinin sonunda da desteklenmelerine devam edilebilir.

2 Gelecek Turizmde kapsamındaki başvurular kimler tarafından değerlendirilecek?

Tüm başvurular, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes temsilcileri ve bağımsız değerlendiricilerden oluşan Gelecek Turizmde jürisi tarafından değerlendirilecektir.

3 Gelecek Turizmde hangi illeri kapsamaktadır?

Türkiye’nin tüm illerini kapsamaktadır.

4 Gelecek Turizmde’nin destekleyeceği örnek projeler nelerdir?

Örnek olarak verilebilecek proje içerikleri sürdürülebilir turizm ilkeleri (detaylı bilgi için başvuru rehberi bölüm 1.1’e bakınız) doğrultusunda kurgulanmış, yerel halkın doğal ve kültürel değerlerini fark ederek, bunların korunması ve tanıtılmasına yönelik geliştireceği yaratıcı projeler, insan ve doğa dengesini koruyarak, doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik bilinç arttırıcı projeler ve toplumun refah düzeyini artırmaya yönelik kültürel, doğa temelli, tarımsal, kırsal, eko turizm gibi turizm çeşitliliğini öne çıkaran projeler olabilir. Proje amaçlarına ulaşmak için tasarlanacak aktiviteler, aşağıdaki örnek aktivitelerden birden fazlasını içermeli fakat bunlarla sınırlı kalmamalıdır.

 • Envanter çalışması (örneğin; araştırma, kitap, video…)
 • Bilimsel araştırma çalışmaları, veri toplama, analiz ve uygulanabilir sonuçlar elde etme
 • Restorasyon/iyileştirme girişimleri
 • Yerel turizm ürünü geliştirme, yeni işgücü ve gelir getirici araçlar yaratma
 • İlgili kuruluşlar ile ağ kurma, topluluk oluşturma ve güçlendirme
 • Deneyim paylaşım platformları oluşturma (örneğin; eğitimler, çalıştaylar, yeni teknolojiler yoluyla…)
 • Yerel paydaşlar için kapasite geliştirme aktiviteleri (örneğin; yerel turizm aktörlerinin becerilerini güçlendirme, yeni fırsatlar sunma…)
 • Farkındalığı arttırıcı seminerler, eğitimler, festivaller ve kampanyalar (örneğin; yerel halka, yerel yöneticilere, sektöre yönelik…)
 • Destinasyon oluşturma, tanıtma

İçerik ve aktiviteleri sürdürülebilir turizm gelişmesi ile bağlantılı olan ve bu bağlantıyı açık olarak gösterebilen yaratıcı projeler desteklenecektir.

 

5 Gelecek Turizmde’ye başvuru yapan derneğin çalışmaları konu ile ilgili olmak zorunda mı?

Hayır, tüm sivil toplum kuruluşları Gelecek Turizmde’ye başvuru yapabilirler. Ancak başvuru rehberinde belirtildiği gibi “Teklif edilen projelerin başvuru sahibinin ve ortak(ları)nın kurumsal amaçları ile paralel olması” teknik değerlendirme aşamasında daha fazla puan almalarına olanak sağlayacaktır.

6 Gelecek Turizmde’ye başvururken göz önünde bulundurulması gereken faktörler nelerdir?

Gelecek Turizmde tekliflerinin geliştirilmesi esnasında aşağıdaki faktörler mümkün olduğunca göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Cinsiyet Eşitliği: Evde ve kamusal alanda roller ve sorumluluklar, karar verme sürecinde güç ilişkileri, gelişmeye yönelik imkânlara ve kaynaklara erişim ve yönetim konularında kadın erkek arasındaki sosyal farklılıkların giderilmesi.
 • Yoksulluğun Azaltılması: Halihazırda yoksul ve hizmet götürülemeyen insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik: Bu ihtiyaçların yalnızca şu anda değil gelecek nesiller için de karşılanabilir olması için çevreyi koruyarak insani ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyen kaynak kullanımı.
 • Sosyal İçerme: Hayatta tam kapasitelerine ulaşabilmeleri için, durumları ne olursa olsun, herkese eşit fırsatlar sunulabilmesi için gösterilen çabalar. (Bu çabalar kamu hizmetlerine herkesin eşit düzeyde erişimini ve kendi hayatlarını etkileyecek karar alma süreçlerinidestekleyici politika ve eylemleri içerir)

7 Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi’nde ‘Projenin maddi kaynakları ile faaliyet esnasında kar elde edilmemesi koşuluyla, gelir sağlayıcı faalİyetler bu teklif çağrısı kapsamında yer alabilir.’ ifadesi yer alıyor ancak, ekonomik süreklilik ve yerel kalkınma ilkelerini göz önünde bulundurduğumuzda, projenin ekonomik sürdürülebilirliğini ve yerel kalkınmayı sağlamak için proje faaliyetlerinden kar elde edilmesi gerekmez mi?

Yukarıda geçen “projenin, maddi kaynakları ile kar elde etmek amacıyla yürütülen gelir sağlayıcı faaliyetler” ifadesi ile; bir nihai ürünün ya da hizmetin doğrudan alım-satımı gibi, Gelecek Turizmde desteği ile satın alınan mal ve hizmetlerin yerel ekonomiye ek fayda sağlamayacak ya da kapasitenin gelişmesine katkıda bulunmayacak şekilde doğrudan kar elde etmek üzere faydalanıcılara sunulduğu faaliyetler kastedilmektedir. Gelecek Turizmde’nin genel amacı doğrultusunda, projelerin sürdürülebilir turizm ilkelerini benimseyerek, ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirerek, istihdam olanağı yaratarak yerel ekonomik kalkınmaya destek olmak amacıyla gelir sağlayacak faaliyetler sunması esastır.

5 GELECEK TURİZMDE BÜTÇE FORMU

1 Projemiz için dışarıdan alınması gereken hizmetler varsa (proje kapsamında kullanılacak teknik ekipmanın kiralanması yazılım üretilmesi, mobil uygulama, tasarım, reklam, çizim, hukuki veya teknik danışmanlık gibi) bu tip giderler bütçeye nasıl yansıtılmalıdır?

Bütçe Formunun her faaliyet için ayrılmış “Hizmet Alımı” başlığı altında her türlü hizmet çeşidi için maliyet belirtebilirsiniz. Alınabilecek hizmet çeşitleri soruda belirtilen hizmetler ile sınırlı olmayıp, projenin içeriğine göre çeşitlilik gösterebilir. Projelerin içeriğine uygun bulunmayan hizmet alımı maliyetleri ya da piyasa değerinin üzerinde belirlenen maliyetler hakkında açıklama talep edilebilir ve bu bütçe kalemlerinde indirim yapılabilir. Bu nedenle gerçekçi ve maliyeti etkin bir bütçe sunmak başvuru sahibinin yararınadır.

2 Bütçe Formu’nu doldururken proje kapsamında gerçekleştirilecek restorasyon ya da bir inşaat ile ilgili tam ve eksiksiz bir maliyet mi çıkarmalıyım, yoksa yaklaşık maliyeti belirtmem yeterli olur mu?

Bütçe harcamaların azami miktarını belirleyen öngörülen maliyetleri göstermelidir. Dolayısıyla belirtilen bütçe tutarı sözleşme makamına (UNDP) sunulduktan sonra değiştirilemez, ancak kontrol ve değerlendirme aşamasında değiştirilebilir. Bu nedenle bütçe formu doldurulurken mümkün olduğunca gerçek ve uygun maliyetler hesaplanmalı, götürü bedel verilmemeli, gerçekçi ve maliyeti etkin bir bütçe sunulmalıdır.

3 Bütçe formunda yer alacak gider kalemleri KDV dahil mi yoksa hariç mi hesaplanacaktır?

Bütçe formunda yer alacak giderler KDV dahil hesaplanacak olup, söz konusu harcamaların piyasa fiyat değerlerinde olması gerekmektedir.

4 Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerde proje personeli için ayrılan bir bütçe kalemi var mı?

Hayır, Gelecek Turizmde ile desteklenecek projelerin bütçe kalemleri içerisinde proje personeli gibi bir insan kaynağı bütçesine yer verilmemektedir. Ancak proje faaliyetleri için danışmanlık hizmeti alınabilecektir. Bu hizmetlerin ve bedellerinin Bütçe Formu’nda belirtilmesi gerekmektedir.

6 GELECEK TURİZMDE’NİN SAĞLAYACAĞI DESTEKLE İLGİLİ

1 Gelecek Turizmde ile proje başına ne kadar fon sağlanacak?

Gelecek Turizmde, proje başına en az 50.000 TL en fazla 120.000 TL fon sağlayacaktır.

2 Gelecek Turizmde’nin desteklediği projelerin maliyetlerinin yüzde kaçını karşılayacak? Geri ödeme olacak mı?

Gelecek Turizmde’nin (maksimum 120.000TL olmak kaydıyla) proje maliyetlerinin %100’ünü karşılayacaktır. Proje maliyetinin 120.000 TL’den fazla olması durumunda başvuru sahibi veya ortak kuruluş(lar) tarafından sağlanacak ya da kullanılacak diğer kaynakların belirtilmesi gerekmektedir. Gelecek Turizmde desteklediği projelere hibe şeklinde finansman sağlayacaktır. Hibe yararlanıcılarından “Hibe Sözleşmesi” kurallarına uygun davrandıkları sürece geri ödeme yapmaları istenmeyecektir.

3 Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerde görevlendirilecek personele ücret veya maaş ödemesi yapılabilir mi?

Hayır, Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerde görevlendirilmiş personele proje kapsamında ücret veya maaş ödemesi yapılamaz. Ayrıca kuruluşlarda çalışanların sosyal sigorta, vergi gibi ve ücretleriyle ilgili olarak hak kazandıkları diğer giderler için de ödeme yapılamaz.

4 Gelecek Turizmde kapsamında seçilecek projelere yalnızca fon desteği mi sağlanacak?

Hayır, projelere Gelecek Turizmde ile sağlanacak fon desteğinin yanı sıra, eğitim, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri de verilecek olup, projelerin işleyişi uzman bir ekiple takip edilerek etki ve sonuçların ölçümlenmesi sağlanıyor.

.

5 Gelecek Turizmde’ye geri ödemeli kredi veya borç başvurusu yapılabilir mi?

Hayır. Gelecek Turizmde kredi veya borç kaynağı değildir. Nihai proje başvurusu başarılı bulunan kuruluşlara hibe şeklinde verilecektir.

6 Gelecek Turizmde tarafından desteklenen projelerde proje uygulaması kapsamındaki seyahat masrafları karşılanabilir mi?

Başvuru sırasında doldurulacak olan Bütçe Formu’nun ilgili kalemlerinde öngörülen seyahat maliyetleri, kabul edildiği takdirde proje bütçesi kapsamında karşılanabilir. Projenin uygulaması için gerekli seyahat bütçesi proje başvurusu yapılırken ilgili forma girilmelidir.

7 Proje kapsamında restorasyon çalışmalarına destek talep edilebilir mi?

Gelecek Turizmde amaçları ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda kurgulanmış bir proje kapsamında, proje aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli görülen bina, mekan vs. restorasyon iyileştirme giderleri için destek talep edilebilir.

8 Hibe kapsamında kabul edilecek giderlerin faturalandırılmış gider olması gerekli midir?

Evet, söz konusu giderlerin başvuru sahibi veya ortakların hesaplarında veya muhasebe kayıtlarında yer alması gerekir.

9 Sunacağımız projede dışarıdan sağlanacak hizmet alımlarının dernek üyelerimiz tarafından sağlanması mümkün müdür?

Hizmet alınacak kişi veya kurumların seçilmesi esnasında ilgili maliyetlerin rekabetçi koşullar altında belirlenmesi ve UNDP’nin mali düzenlemeleri ve kurallarına uyulması şartıyla, hizmet alımları başvuru sahibi veya ortak kuruluşların üyelerinden gerçekleştirilebilir.

GİZLİLİK KOŞULLARI

Bu sitenin sahibi Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes)’dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.
http://www.gelecekturizmde.com yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Anadolu Efes internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Anadolu Efes önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.
Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Anadolu Efes’in önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir.
Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.
Anadolu Efes bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir
Anadolu Efes web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Anadolu Efes sorumlu tutulamaz.
Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revize de gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Anadolu Efes’e hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine Anadolu Efes’i hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.
Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo v.b. gibi) telif hakkı Anadolu Efes’e ve ortaklarına aittir. Anadolu Efes’in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Anadolu Efes her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.