GELECEK TURİZMDE

1 – Gelecek Turizmde nedir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes tarafından Türkiye’de turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi, girişimciliği teşvik ederek yerel modellerin oluşturulması, kamu, üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme katkı sağlamayı amaçlar. Projelere fon desteğinin yanı sıra eğitim, planlama, teknik destek, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri vererek, projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalarını sağlar.

2 – Sürdürülebilir Turizm nedir?

Sürdürülebilir turizmi; “turistlerin, turizm endüstrinin, çevrenin ve yöre halkının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran; tüm turistik faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini dikkate alan turizm” şeklinde tanımlamak mümkündür.

Sürdürülebilir turizm, turizmin özel bir kolu değil; tüm turizm sektörünü yönlendirmesi gereken bir yaklaşım olarak ele alınmalıdır. Çünkü turizmde sürdürülebilirlik, sadece çevrenin korunması için değil, sektörün geleceği için de son derece önemlidir.

Sürdürülebilir turizm ile turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkı ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

3 – Gelecek Turizmde, seçilecek projelere sadece fon desteği mi sağlamaktadır?

Gelecek Turizmde, projelere fon desteğinin yanı sıra eğitim, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri de vermektedir. Projelerin işleyişi uzman bir ekiple takip edilerek etki ve sonuçların ölçümlenmesi de sağlanır.

 

BAŞVURU SAHİPLERİ VE ORTAKLAR HAKKINDA

1 – Kimler başvurabilir?

 • Türkiye’de kayıtlı
 • Tüzel kişiliğe sahip
 • Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile bu kuruluşların oluşturmuş olduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri başvurabilir.

2 – Şahıslar başvurabilir mi?

Hayır, şahıslar bu teklif çağrısına başvuramazlar.

3 – Limited şirketler ve anonim şirketler Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi?

Hayır, limited şirketler ve anonim şirketler bu teklif çağrısına başvuramazlar.

4 – Bireysel girişimler ve gerçek kişiler Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi?

Hayır, gerçek kişiler ve bireysel girişimler bu teklif çağrısına başvuramazlar.

5 – Üniversite veya Araştırma Kuruluşları başvurabilir mi?

Hayır, üniversite ve araştırma kuruluşları bu teklif çağrısına başvuramazlar.

6 – Kar amacı güden kuruluşlar ve şirketler Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi?

Hayır, kar amacı güden kuruluşlar ile şirketler bu teklif çağrısına başvuramazlar.

7 – Kamu Kurumları Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi?

Hayır, kamu kurumları bu teklif çağrısına başvuramazlar.

8 – Yerel Yönetimler Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi?

Hayır, yerel yönetimler bu teklif çağrısına başvuramazlar.

9 – Başvuru sahibi kuruluş adına başvuruda bulunan kişi (yani irtibat kişisi) T.C. vatandaşı olmak zorunda mıdır?

Hayır, Gelecek Turizmde’ye başvuruda bulunabilmek için başvuru sahibi kuruluşun Türkiye’de kayıtlı bir kuruluş olması gerekli olup, başvuruda bulunan kişinin T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur.

10 – Gelecek Turizmde “Sürdürülebilir Turizmde Yenilikçi Fikirler Hibe Programı’na Muğla dışından başvuru yapılabilir mi?

Hayır, projenin Muğla’da kayıtlı ve yerleşik kuruluşlar tarafından Muğla sınırları içerisinde uygulanması gerekmektedir.

11 – Başvuracak STK’ların faaliyet süresi önemli midir? Herhangi bir sınırlama var mı?

STK’ların faaliyet sürelerine ilişkin herhangi bir sınırlama olmamakla beraber, ön başvuru formlarının teknik değerlendirmesi sırasında başvuru sahibinin projeyi uygulama kapasitesi, önceki deneyimleri ve kurumsal amacının proje ile paralelliği göz önünde bulundurulacaktır.

 

GELECEK TURİZMDE’YE BAŞVURU İLE İLGİLİ

1 – Gelecek Turizmde’ye ön başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Başvuru için gerekli belgelere www.gelecekturizmde.com adresinden erişilecektir.

Başvurular, web sitesinde yer alan Hibe Başvuru Rehberinin ekinde ve web sitesinde yer alan Proje Başvuru Formu’nda belirtilen talimatlara uygun şekilde iletilmelidir. Başvuru dokümanları; Ek-1 Başvuru Formu, Ek-2 Gösterge Niteliğinde Bütçe Formu, Ek-3 Başvuru Sahibinin Beyanı’ndan oluşmaktadır ve birlikte sunulmalıdır. Başvuru formu ve ekleri, son başvuru tarihi olan 15 Nisan 2024’e kadar e-posta ile basvuru@gelecekturizmde.com adresine gönderilecektir.

Başvuru Formu’ndaki talimatlarda belirtilen hususlara ilişkin hatalar veya önemli tutarsızlıklar, Başvuru Formu’nun reddedilmesine sebep olabilir.

2- Başvuru sahibi kuruluşa ait başvuru belgelerini ve sözleşmeyi imzalayan yetkili kişi projede görev alacak kilit personel ile aynı kişi olabilir mi?

Evet aynı kişi olabilir, ancak projenin ön başvuru aşamasını geçmesi durumunda başvuru sahibi kuruluş söz konusu kişinin yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve imza sirkülerini sunmakla yükümlüdür.

3 – Halihazırda boşta bulunan kamu binalarının Gelecek Turizmde’ye başvuracağım proje kapsamına alınması ya da bu proje için tahsis edilmesi hususunda kime başvurmalıyım?

Proje kapsamında kullanılması planlanan bina ve arazilerin başvuru sahibi kuruluşa tahsis edilebilmesi/kiralanması/devredilebilmesi için, söz konusu taşınmazın hangi kurum veya kuruluşa ait olduğu tespit edilerek (örneğin köy muhtarlığı, belediye, bakanlık, vs.) ilgili makamla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Ön başvurunun ilk değerlendirme aşamasını geçmesi durumunda, başvuru sahibi kuruluş bahsi geçen taşınmazın proje kapsamında kullanımına ilişkin ruhsat/izin/karar/tahsis yazısını sunmakla yükümlüdür.

4 – Gelecek Turizmde’ye Muğla dışından başvuru yapılabilir mi?

Proje kapsamında kullanılması planlanan bina ve arazilerin başvuru sahibi kuruluşa tahsis edilebilmesi/kiralanması/devredilebilmesi için, söz konusu taşınmazın hangi kurum veya kuruluşa ait olduğu tespit edilerek (örneğin köy muhtarlığı, belediye, bakanlık, vs.) ilgili makamla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Ön başvurunun ilk değerlendirme aşamasını geçmesi durumunda, başvuru sahibi kuruluş bahsi geçen taşınmazın proje kapsamında kullanımına ilişkin ruhsat/izin/karar/tahsis yazısını sunmakla yükümlüdür.

5 – Proje için kiralayacağımız yerin kira sözleşmesinin süresi ne kadar olmalı, süre kısıtlaması var mı?

Proje kapsamında kullanılacak arsa, bina, ofis ya da mekâna ait kira sözleşmesinin en az 2 yıl süresince geçerli olması şarttır. Gelecek Turizmde’nin sürdürülebilirlik kriterleri açısından bakıldığında ise, kira sözleşmesi süresinin proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini engelleyecek yönde bir durum yaratmaması esastır.

6 – Gelecek Turizmde kapsamında seçilen projeler ne kadar süre ile desteklenecektir?

Seçilecek projelerin uygulama süresi 6 aydır. Bununla beraber, bazı projelerin belirlenecek kriterleri karşılamaları ve desteğe ihtiyaç duymaları halinde uygulama süresinin sonunda da desteklenmelerine devam edilebilir.

7– Gelecek Turizmde kapsamındaki başvurular kimler tarafından değerlendirilecek?

Tüm başvurular, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes temsilcilerinden oluşan Gelecek Turizmde Değerlendirme Kuruşu tarafından değerlendirilecektir.

8 – Gelecek Turizmde’nin destekleyeceği örnek projeler nelerdir?

Örnek olarak verilebilecek proje içerikleri sürdürülebilir turizm ilkeleri (detaylı bilgi için başvuru rehberi bölüm 1.1’e bakınız) doğrultusunda kurgulanmış, yöre halkının doğal ve kültürel değerlerini fark ederek, bunların korunması ve tanıtılmasına yönelik geliştireceği yenilikçi projeler, insan ve doğa dengesini koruyarak, doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik bilinçlendirici projeler ve toplumun refah düzeyini artırmaya yönelik kültürel, doğa temelli, tarımsal, kırsal, eko turizm gibi turizm çeşitliliğini öne çıkaran projeler olabilir İçerik ve aktiviteleri sürdürülebilir turizm gelişmesi ile bağlantılı olan ve bu bağlantıyı açık olarak gösterebilen yenilikçi projeler desteklenecektir.

9– Gelecek Turizmde’ye başvuru yapan derneğin çalışmaları konu ile ilgili olmak zorunda mı?

Hayır, tüm sivil toplum kuruluşları Gelecek Turizmde’ye başvuru yapabilirler. Ancak başvuru rehberinde belirtildiği gibi “Teklif edilen projelerin başvuru sahibinin kurumsal amaçları ile paralel olması” teknik değerlendirme aşamasında daha fazla puan almalarına olanak sağlayacaktır.

10 – Gelecek Turizmde’ye başvururken göz önünde bulundurulması gereken faktörler nelerdir?

Gelecek Turizmde tekliflerinin geliştirilmesi esnasında aşağıdaki faktörler mümkün olduğunca göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Cinsiyet Eşitliği: Evde ve kamusal alanda roller ve sorumluluklar, karar verme sürecinde güç ilişkileri, gelişmeye yönelik imkânlara ve kaynaklara erişim ve yönetim konularında kadın erkek arasındaki sosyal farklılıkların giderilmesi.
 • Yoksulluğun Azaltılması: Halihazırda yoksul ve hizmet götürülemeyen insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik: Bu ihtiyaçların yalnızca şu anda değil gelecek nesiller için de karşılanabilir olması için çevreyi koruyarak insani ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyen kaynak kullanımı.
 • Sosyal İçerme: Hayatta tam kapasitelerine ulaşabilmeleri için, durumları ne olursa olsun, herkese eşit fırsatlar sunulabilmesi için gösterilen çabalar. (Bu çabalar kamu hizmetlerine herkesin eşit düzeyde erişimini ve kendi hayatlarını etkileyecek karar alma süreçlerini destekleyici politika ve eylemleri içerir)

11 – Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi’nde “Projenin maddi kaynakları ile faaliyet esnasında kar elde edilmemesi koşuluyla, gelir sağlayıcı faaliyetler bu teklif çağrısı kapsamında yer alabilir” ifadesi bulunuyor ancak, ekonomik süreklilik ve yerel kalkınma ilkelerini göz önünde bulundurduğumuzda, projenin ekonomik sürdürülebilirliğini ve yerel kalkınmayı sağlamak için proje faaliyetlerinden kar elde edilmesi gerekmez mi?

Yukarıda geçen “projenin, maddi kaynakları ile kar elde etmek amacıyla yürütülen gelir sağlayıcı faaliyetler” ifadesi ile; bir nihai ürünün ya da hizmetin doğrudan alım-satımı gibi, Gelecek Turizmde desteği ile satın alınan mal ve hizmetlerin yerel ekonomiye ek fayda sağlamayacak ya da kapasitenin gelişmesine katkıda bulunmayacak şekilde doğrudan kar elde etmek üzere faydalanıcılara sunulduğu faaliyetler kastedilmektedir. Gelecek Turizmde’nin genel amacı doğrultusunda, projelerin sürdürülebilir turizm ilkelerini benimseyerek, ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirerek, istihdam olanağı yaratarak yerel ekonomik kalkınmaya destek olmak amacıyla gelir sağlayacak faaliyetler sunması esastır.

 

GELECEK TURİZMDE BÜTÇE FORMU İLE İLGİLİ

1 – Projemiz için dışarıdan alınması gereken hizmetler varsa (proje kapsamında kullanılacak teknik ekipmanın kiralanması yazılım üretilmesi, mobil uygulama, tasarım, reklam, çizim, hukuki veya teknik danışmanlık gibi) bu tip giderler bütçeye nasıl yansıtılmalıdır?

Bütçe Formunun her faaliyet için ayrılmış “Hizmet Alımı” başlığı altında her türlü hizmet çeşidi için maliyet belirtebilirsiniz. Alınabilecek hizmet çeşitleri soruda belirtilen hizmetler ile sınırlı olmayıp, projenin içeriğine göre çeşitlilik gösterebilir. Projelerin içeriğine uygun bulunmayan hizmet alımı maliyetleri ya da piyasa değerinin üzerinde belirlenen maliyetler hakkında açıklama talep edilebilir ve bu bütçe kalemlerinde indirim yapılabilir. Bu nedenle gerçekçi ve maliyeti etkin bir bütçe sunmak başvuru sahibinin yararınadır.

2 – Bütçe Formu’nu doldururken proje kapsamında gerçekleştirilecek restorasyon ya da bir inşaat ile ilgili tam ve eksiksiz bir maliyet mi çıkarmalıyım, yoksa yaklaşık maliyeti belirtmem yeterli olur mu?

Bütçe harcamaların azami miktarını belirleyen öngörülen maliyetleri göstermelidir. Dolayısıyla belirtilen bütçe tutarı sözleşme makamına (UNDP) sunulduktan sonra arttırılamaz, ancak kontrol ve değerlendirme aşamasında düşürülebilir. Bu nedenle bütçe formu doldurulurken mümkün olduğunca gerçek ve uygun maliyetler hesaplanmalı, götürü bedel verilmemeli, gerçekçi ve maliyeti etkin bir bütçe sunulmalıdır.

3 – Bütçe formunda yer alacak gider kalemleri KDV dahil mi yoksa hariç mi hesaplanacaktır?

Bütçe formunda yer alacak giderler KDV dahil hesaplanacak olup, söz konusu harcamaların piyasa fiyat değerlerinde olması gerekmektedir.

4 – Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerde görevlendirilecek personele ücret veya maaş ödemesi yapılabilir mi?

Hayır, Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerde görevlendirilmiş personele proje kapsamında ücret veya maaş ödemesi yapılamaz. Ayrıca kuruluşlarda çalışanların sosyal sigorta, vergi gibi ve ücretleriyle ilgili olarak hak kazandıkları diğer giderler için de ödeme yapılamaz.

5 – Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerde insan kaynaklarına ayrılan bir bütçe kalemi var mı?

Hayır, Gelecek Turizmde ile desteklenecek projelerin bütçe kalemleri içerisinde proje personeli gibi bir insan kaynağı bütçesine yer verilmemektedir. Ancak proje faaliyetleri için danışmanlık hizmeti alınabilecektir. Bu hizmetlerin ve bedellerinin Bütçe Formu’nda belirtilmesi gerekmektedir.

6 – Bütçe Formunda yer alan tüm kalemler her faaliyette yer almak zorunda mı?

Hayır, Bütçe Formunda yer alan tüm kalemler her faaliyette yer almak zorunda değildir. Yapılacak olan faaliyete ilişkin doğrudan o faaliyetle ilgili maliyet hesaplanmalı ve ilgili kalemin başlığında yer almalıdır.

7 – Gelecek Turizmde kapsamında kabul edilmeyecek giderler nelerdir?

 • Projede görevlendirilmiş personele ait maaş, sosyal sigorta ve ücret ile çalışanın hak kazandığı diğer ödemeler,
 • Kamu görevlilerine ödenecek maaşlar,
 • Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları,
 • Proje teklifi hazırlama giderleri
 • Proje faaliyetleri başlamadan önce gerçekleşmiş harcamalar,
 • Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,
 • Faiz giderleri,
 • Ulusal ya da uluslararası başka bir hibe ya da destek programı kapsamında finanse edilmiş olan ya da finanse edilmesi sözleşmeye bağlanmış olan giderler,
 • Arazi veya bina alımları,
 • Kur farkı zararları,
 • Üçüncü taraflara verilen kredileri
 • Proje faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan, mevcut mülkiyetin yenilenmesine ilişkin harcamalar (ofis renevosyonu, restore edilmesi gibi) Proje faaliyeti kapsamında düzenlenecek bir organizasyonda sanatçı, gösteri grubu, eğlence, hostes, süsleme ve dekorasyon giderleri
 • Kira, ısınma, yakıt, su, elektrik giderleri, ofis mobilyaları, güvenlik ve temizlik giderleri hibe kapsamında kabul edilmeyen giderlerdir.

8 – Bütçe formunda yer alan kalemler tam olarak neleri karşılıyor?

1. Hizmet alımları
• Uygun maliyetler: Proje faaliyetlerinde belirtilen danışmanlık, uzmanlık, çeviri giderleri, tercüman, rehber, mütercim giderleri
• Uygun olmayan maliyetler: Proje yürütücülerin maaşları

2. Seyahat
• Uygun maliyetler: Proje faaliyetlerinde belirtilen seyahat ve konaklama giderleri
• Uygun olmayan maliyetler: Proje faaliyeti dışında Proje yürütücüleri tarafından yapılan ulaşım, seyahat ve konaklama giderleri

3. Organizasyon
• Uygun maliyetler: Mekân giderleri, Yiyecek ve içecek
• Uygun olmayan maliyetler: Sanatçı, gösteri grubu ve eğlence, host ve hostes, süsleme ve dekorasyon giderleri

4. Tadilat
• Uygun maliyetler: Basit onarım kapsamında değerlendirilecek maliyetler
• Uygun olmayan maliyetler: Proje faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan, mevcut mülkiyetin yenilenmesine ilişkin harcamalar (ofis renovasyonu, restore edilmesi gibi)

5. Mal ve ekipman alımı ve kiralama
• Uygun maliyetler: mobilyaları ve tefrişat (örn. masa, sandalye, dolap, perde, çöp kovası,
halı, vb)
• Uygun olmayan maliyetler: Taşıt aracı satın alma ve kiralama giderleri, elektronik cihaz ve sarf malzemeleri satın alma ve kiralama giderleri, arsa veya bina alımı veya kiralanması. Ayrıca mobilya ve tefrişat için subjektif değerlendirmelere açık, gerçek ihtiyaç karşılığı olmayan malzemenin bu kalemden karşılanması mümkün değildir.

6. Tanıtım
• Uygun maliyetler: web sitesi tasarımı ve hosting, içerik oluşturma, tasarım ve basılı malzeme üretimi, ilan giderleri
• Uygun olmayan maliyetler: İlan ve reklam giderleri proje iletişimi kapsamında karşılanacaktır

7. Diğer

Uygun maliyetler: idari maliyetler (Proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmemiş kalemlerdir. Örneğin lojistik giderleri, kargo ve kurye giderleri, kırtasiye malzemeleri, sarf malzemeleri (proje raporlamasında kullanılacak yazılım, fotokopi, toner, kartuş,)

Uygun olmayan maliyetler: Sigorta maliyetleri, finansal işlem ve kur farkı giderleri, her türlü insan kaynağı gideri, haberleşme, kira, ısınma, yakıt, su ve elektrik giderleri, ofis mobilyaları, güvenlik ve temizlik giderleri, borçlar veya zaralar, faiz ödemeleri, vergi, resim ve harçlar, seyahat belgesi (örn. pasaport) bedelleri, kredi ödemeleri ve proje fonlarının yönetimi ve muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan giderler proje bütçesinden karşılanmayacaktır.

 

GELECEK TURİZMDE’NİN SAĞLAYACAĞI DESTEKLE İLGİLİ

1 – Gelecek Turizmde ile proje başına ne kadar fon sağlanacak?

Gelecek Turizmde, proje başına en az 200.000.-TL en fazla 300.000.-TL fon sağlayacaktır.

2 – Gelecek Turizmde desteklediği projelerin maliyetlerinin yüzde kaçını karşılayacak? Geri ödeme olacak mı?

Gelecek Turizmde (maksimum 300.000.-TL olmak kaydıyla) proje maliyetlerinin %100’ünü karşılayacaktır. Proje maliyetinin 300.000.- TL’den fazla olması durumunda başvuru sahibi tarafından sağlanacak ya da kullanılacak diğer kaynakların belirtilmesi gerekmektedir. Gelecek Turizmde desteklediği projelere hibe şeklinde finansman sağlayacaktır. Hibe yararlanıcılarından “Hibe Sözleşmesi” kurallarına uygun davrandıkları sürece geri ödeme yapmaları istenmeyecektir.

3 – Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerin harcamaları nasıl karşılanacak? Hibe faydalanıcısı kuruluşlara nasıl ödeme yapılacak? Hibe faydalanıcısı kuruluş harcamalarını nasıl yapacak?

Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek Proje Sahibi Kuruluş ve Sözleşme Makamı (UNDP) arasında imzalanacak sözleşmeye istinaden, Proje Sahibi Kuruluş “Hibe Faydalanıcısı” olarak nitelendirilecek ve tüm ödemeler hibe faydalanıcısı kuruluşun banka hesabına yapılacaktır. Proje Sahibi Kuruluş ve Sözleşme Makamı (UNDP) arasında imzalanacak sözleşme ile kesinleşen bütçe kalemleri, proje faaliyet planı doğrultusunda, aşağıda açıklanan şekilde üç ödeme dilimi halinde karşılanacaktır. Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerin ilk ödemesi, tüm gerekli evrağın tamamlanmasından sonra ve hibe faydalanıcısı kuruluş ile sözleşme makamı (UNDP) tarafından imzalanan sözleşmeyi takiben 10 gün içerisinde, başlangıç raporunun teslim edilmesinin ve onaylanmasının ardından, kabul edilen toplam bütçenin  % 40’ı kadar yapılacaktır. İkinci ödeme hibe faydalanıcısı kuruluşun proje ilerleme raporunu teslim etmesini ve bu dokümanın onaylanmasını takiben, saha izleme değerlendirme komitesinin raporları doğrultusunda, kabul edilen toplam bütçenin %40-%50 oranında yapılacaktır. Üçüncü ödeme ise hibe faydalanıcısı kuruluşun nihai raporunu teslim etmesini ve bu raporun onaylanmasını takiben, saha izleme değerlendirme komitesinin raporları doğrultusunda kabul edilen toplam bütçenin %10-%20’si oranında yapılacaktır. Hibe faydalanıcısı kuruluş harcamalarını sözleşme makamı (UNDP) tarafından belirlenen usullere göre yapacaktır. Hibe faydalanıcısı kuruluşlara bu konuyla ilgili bir eğitim verilecektir.

4 – Gelecek Turizmde kapsamında seçilecek projelere yalnızca fon desteği mi sağlanacak?

Hayır, projelere Gelecek Turizmde ile sağlanacak fon desteğinin yanı sıra, eğitim, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri de verilecek olup, projelerin işleyişi uzman bir ekiple takip edilerek etki ve sonuçların ölçümlenmesi sağlanacaktır.

5 – Gelecek Turizmde’ye geri ödemeli kredi veya borç başvurusu yapılabilir mi?

Hayır. Gelecek Turizmde kredi veya borç kaynağı değildir. Nihai proje başvurusu başarılı bulunan kuruluşlara hibe şeklinde verilecektir.

6 – Gelecek Turizmde tarafından desteklenen projelerde proje uygulaması kapsamındaki seyahat masrafları karşılanabilir mi?

Başvuru sırasında doldurulacak olan Bütçe Formu’nun ilgili kalemlerinde öngörülen seyahat maliyetleri, kabul edildiği takdirde proje bütçesi kapsamında karşılanabilir. Projenin uygulaması için gerekli seyahat bütçesi proje başvurusu yapılırken ilgili forma girilmelidir.

7 – Proje kapsamında restorasyon çalışmalarına destek talep edilebilir mi?

Gelecek Turizmde amaçları ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda kurgulanmış bir proje kapsamında,  proje aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli görülen bina, mekan vs. restorasyon iyileştirme giderleri için destek talep edilebilir.

8 – Hibe kapsamında kabul edilecek giderlerin faturalandırılmış gider olması gerekli midir?

Evet, söz konusu giderlerin başvuru sahibi veya ortakların hesaplarında veya muhasebe kayıtlarında yer alması gerekir.

9 – Sunacağımız projede dışarıdan sağlanacak hizmet alımlarının dernek üyelerimiz tarafından sağlanması mümkün müdür?

Hizmet alınacak kişi veya kurumların seçilmesi esnasında ilgili maliyetlerin rekabetçi koşullar altında belirlenmesi ve UNDP’nin mali düzenlemeleri ve kurallarına uyulması şartıyla, hizmet alımları başvuru sahibi veya ortak kuruluşların üyelerinden gerçekleştirilebilir.